Manasa K. Nayak, Nirav Dhanesha, Prakash Doddapattar, Omar Rodriguez, Vijay K. Sonkar, Sanjana Dayal, and Anil K. Chauhan

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30108111